Przejdź do treści

Dane sprzedajacego: ̨
Katarzyna Nowosielska – Kasia Nowosielska Team ul. Konstancińska 5/43
02-942 Warszawa
NIP: 8231625945 REGON: 384276581
e-mail: katarzyna093@gmail.com
Szukaj
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Zawartosć ́

 • 1 Dane kontaktowe.
 • 2 Definicje.
 • 3 Postanowienia Ogolne. ́
 • 4 Wymagania techniczne.
 • 5 Składanie i realizacja zamówien. ́
 • 6 Korzystanie z Produktow. ́
 • 7 Ceny produktow i formy p ́ łatności
 • 8 Usługi świadczone drogąelektroniczna. ̨
 • 9 Reklamacje.
 • 10 Odstapienie od umowy. ̨
 • 11 Dane osobowe i pliki cookies.
 • 12 Prawa autorskie.
 • 13 Pozasadowe sposoby rozpatrywania spor ̨ ow i dochodzenia roszcze ́ n. ́
 • 14 Postanowienia koncowe. ́
  §1 Dane kontaktowe
 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie kasianowosielska.pl/sklep jest
  prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złozonego zam ̇ ówienia oraz chęci uzyskania
  informacji handlowych nalezy kontaktowa ̇ ćsięze Sprzedawcąuzywaj ̇ ąc
  nastepuj ̨ acych danych kontaktowych: ̨
 • numer telefonu: + 48 660 693 726
 • adres e-mail: katarzyna093@gmail.com
 1. Wpłaty dokonywane sąna rachunek bankowy Sprzedawcy w banku i o
  numerze: ING Bank: 74 1050 1025 1000 0097 1918 2835
 2. Klient moze porozumiewa ̇ ćsięze Sprzedawcąza pomocąadresu i numeru
  telefonu podanych w niniejszym punkcie.
  §2 Definicje
  Pojecia u ̨ zyte w Regulaminie oznaczaj ̇ a: ̨
 3. Sprzedawca – Osoba Katarzyna Nowosielska
 4. Klient lub Uzytkownik ̇ – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
  organizacyjna nie bed̨ aca osob ̨ ąprawna, kt ̨ órej przepisy szczegolne ́
  przyznajązdolnośćprawna, sk ̨ ładająca Zamowienie w ramach Sklepu i ́
  dokonujaca zakup ̨ ow za po ́ średnictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcąumowęw ramach
  Sklepu, ktorej przedmiot nie jest zwi ́ ązany bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarcząlub zawodową.
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy za pośrednictwem którego
  Klient moze dokonywa ̇ ćzakupów określonych Produktow i Us ́ ług.
 8. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
  dostepne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzeda ̨ zy, w szczeg ̇ olno ́ ści ebooki (materiały elektroniczne do pobrania), szkolenia online, kursy video,
  dokumenty elektroniczne.
 9. Produkt lub Usługa – dostepna w Sklepie rzecz ruchoma lub us ̨ ługa
  oferowana przez Sprzedawce, b̨ ed̨ ące przedmiotem Umowy Sprzedazy ̇
  pomiedzy Kli ̨ entem a Sprzedawca. Mo ̨ ze to by ̇ ćrównież umowa o
  świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 10. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2)
  Ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczna, w szczeg ̨ olno ́ ści zaś
  reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i
  innych wydarzeniach dotyczacych Sklepu. ̨
 11. Umowa Sprzedazy ̇ – umowa sprzedazy Produktu Cyfrowego lub Produktu ̇
  zawarta pomiedzy Sprzedawc ̨ ąa Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
  konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze
  zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 14. Ustawa o swiadczeniu u ́ sług drogąelektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogąelektroniczną(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze
  zm.).
 15. Zamowienie ́ – czynnośc, ó świadczenie woli Klienta zmierzajace bezpo ̨ średnio
  do zawarcia Umowy Sprzedazy prod ̇ uktów cyfrowych lub Produktow ze ́
  Sprzedawcąi spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w
  niniejszym Regulaminie.
 16. Umowa zawarta na odległosć –́ umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu,
  bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego
  lub wiekszej liczby ̨ środkow porozumiewania si ́ ęna odległośćdo chwili zawarcia
  umowy włacznie. ̨
 17. Operator płatnosci ́ – Blue Media S.A. z siedzibąw Sopocie przy ul.
  Powstanć ow Warszawy 6, zarejestrowa ́ na w Sadzie Rejonowym Gda ̨ nsk ́ – Północ w
  Gdansku, VIII Wydzia ́ ł Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185;
  Wpisana do rejestru dostawcow us ́ ług płatniczych pod numerem IP17/2013, do
  rejestru instytucji pozyczkowych pod numerem RIP000109, do ̇ rejestru pośredników
  kredytowych pod numerem RPK002057
 18. Dowod zap ́ łaty –faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawąo podatku
  od towarow i us ́ ług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami
  prawa.
 19. Płatnosć –́ wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostepnych w ̨
  Sklepie sposobow p ́ łatności internetowych.
 20. System– zespoł́ wspoł́pracujacych ze sob ̨ ąurządzeńinformatycznych i
  oprogramowania, zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a tak ̨ ze wysy ̇ łanie i
  odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocąwłaściwego dla
  danego rodzaju sieci urzadzenia ko ̨ ncowego (Internet). ́
  §3 Postanowienia Ogólne
 21. Sklep internetowy kasianowosielska.pl/sklep jest dostepny ̨ w domenie
  https://kasianowosielska.pl/sklep/ i jest prowadzony przez Katarzynę
  Nowosielską
 22. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz
  zasady i tryb zawierania Umów Sprzedazy z Klientem na odleg ̇ łośćza
  pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
  Przedsiebiorc ̨ ow korzystaj ́ acych ze Sklepu. ̨
 23. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług swiadczonych drog ́ ąelektronicznąa takze zasady ̇
  zawierania Umow Sprzeda ́ zy, kt ̇ orych przedmiotem s ́ ąokreślone Produkty i
  Produkty Cyfrowe;
 • proceduręreklamacyjnąoraz proceduręodstapienia od Umowy sprzeda ̨ zy. ̇
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedazy ̇
  Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcęjest zapoznanie
  sięz treściąRegulaminu i jego akceptacja. Akceptujac Regulamin Klient ̨
  wyraza zgod ̇ ęna jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje siędo ich
  przestrzegania.
 2. Kazdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkci ̇ e oznacza to
  Produkt, Usługęlub Produkt Cyfrowy chyba, ze wyra ̇ znie zaznaczono inaczej. ́
 3. Zamowienia mo ́ zna sk ̇ ładaćsiedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery
  godziny na dobe. ̨
 4. Ceny podane w Sklepie sąpodane w polskich złotych i sącenami brutto
  (uwzgledniaj ̨ ąpodatek VAT).
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w
  szczegolno ́ ści ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowiąoferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a sąjedynie zaproszeniem do zawarcia
  umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania siędostarczania informacji o
  charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
  prawa, w szczegolno ́ ści w ramach formularzy znajdujących sięw
  Sklepie;
 • Nie rozsyłanie i nie umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej
  informacji handlowej;
 • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz
  przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócajacy jego funkcjonowania; ̨
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach
  internetowych Sklepu wyłacznie w celu osobistego u ̨ zytku. ̇
  10.Klient nie moze dokona ̇ ćzakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
  11.Klient moze sk ̇ ładaćzamowienie bez zak ́ ładania konta. Składając zamówienie
  bez zakładania konta klient powinien zaakceptowaćRegulamin oraz
  checkboxy dotyczace zapoznania si ̨ ęz warunkami umowy. Klient moze ̇
  złozẏ ćzamowieni ́ e zakładajac konto U ̨ zytkownika, je ̇ śli taka opcja jest
  dostepna w Sklepie. ̨
  §4 Wymagania techniczne
 1. Klient moze korzysta ̇ ćz udostępnionych funkcji sklepu internetowego w
  sposob zgodny z Regulaminem i obowi ́ azuj ̨ acymi przepisami oraz w spos ̨ ob ́
  niezakłocaj ́ acy funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz innych Klient ̨ ów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przegladania asortymentu Sklepu oraz ̨
  składania zamowie ́ ńna Produkty potrzebne sa: ̨
 • dostep do Internetu; ̨
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługujaca pliki typu ̨
  cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Warunkiem skorzystania z e-booków i szkoleńon-line jest:
 • w przypadku, gdy sąone udostepniane w formie pliku komputerowego ̨
  w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy e-book lub kurs online zawiera takze pliki MP4 lub MP3 ̇ –
  posiadanie programu odtwarzajacego te format ̨ y, oraz umiejetno ̨ ść
  korzystania z tych programow. ́
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z
  niedostosowania sięKlienta do przedstawionych powyzej wymaga ̇ ń
  technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z
  ktorego korzysta. ́
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne słuzȧ ce zapobieganiu pozyskiwania, ̨
  modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów
  oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
  §5 Składanie i realizacja zamówień
  .
 3. Klient moze dokona ̇ ćzakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu
  odpowiedniej podstrony Sklepu www.kasianowosielska.pl/sklep Uzytkownik ̇
  moze dokona ̇ ćwyboru wśród róznych wariant ̇ ow Produktu w r ́ óznych cen ̇ ach
  (o ile taka mozliwo ̇ śćjest wyraznie wskazana w opisie Produktu). ́
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien
  podejmowaćkolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na
  stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknac̨ ́w przycisk
  „ZAMOW” pokazany wraz z cen ́ ąproduktu, w wyniku czego wybrany Produkt
  zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, moze dokona ̇ ć
  dalszych zakupow lub klikn ́ ac̨ ́w przycisk „Przejdźdo kasy” i sfinalizować
  zakup na kolejnej stronie. 3. Celem złozenia Zam ̇ ówienia konieczne jest
  podanie przez Klienta w formularzach nastepuj ̨ acych danych: ̨
 • imienia i nazwiska (nieobowiazkowe) oraz danych do faktury, ̨
 • adresu e-mail,
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako
  „Akceptuje regulamin zakupów”. Akceptacja jest niezbedna do dokonania i ̨
  sfinalizowania Zamowienia. ́
 • wyrazenie zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka) ̇
  na dostarczenie mu treści cyfrowych objetych zam ̨ ówieniem przed upływem
  terminu do odstapienia od umowy, a tym samym, potwierdzenie, ̨ że jest
  świadomy, ze w ten spos ̇ ob traci prawo do odst ́ apienia od umowy sprzeda ̨ zy, ̇
 • wyrazenie zgody na realizacj ̇ ęzamówienia przez Sklep poprzez klikniecie ̨
  przycisku „Zamawiam i płace”, kt ̨ ory wskazuje na konieczno ́ śćzapłaty za
  zamowienie. ́
 1. Klient moze zaznaczy ̇ ćcheckbox, ze zgodąna przetwarzanie jego danych
  osobowych w celu wysyłania mu Newslettera przez Sprzedawcę(jeśli taka
  opcja jest dostepna). Nie jest to jedna ̨ k obowiązkowe, ale w przypadku braku
  zaznaczenia takiego okienka, Sprzedawca nie bedzie wysy ̨ łał Klientowi
  informacji o nowych postach blogowych, wydarzeniach i ciekawych
  produktach blogowych.
 2. W procesie składania Zamówienia Klient obowiazany jest tak ̨ ze dokona ̇ ć
  wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych
  w Sklepie.
 3. W trakcie składania Zamowienia ́ – do momentu klikniecia w przycisk ̨
  „Zamawiam i płace” ̨ – Klient ma mozliwo ̇ śćmodyfikacji podanych przez
  siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie
  Produktow, jak r ́ ownie ́ ż co do formy płatności.
 4. Klient dokonujac klikni ̨ ecia w przycisk „Zamawiam i p ̨ łace”, ma ̨ świadomość
  iż zawarcie umowy zwiazan ̨ e jest z obowiązkiem uiszczenia naleznej ̇
  Sprzedawcy zapłaty.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamowienia stanowi o ́ świadczenie woli Klienta
  zawarcia ze SprzedawcąUmowy Sprzedazy, zgodnie z tre ̇ ściąniniejszego
  regulaminu.
  10.Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez
  dostawcęBlueMedia gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego
  dokonuje płatności za wybrany Produkt. Klient moze te ̇ ż zapłacićkartą
  płatnicza, je ̨ śli taka opcja jest dostepna. ̨
  11.Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres
  mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierajacy ̨
  ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  12.Po zaksiegowaniu p ̨ łatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana
  jest automatyczna wiadomośće-mail, w której znajduje sięlink pozwalający
  na ściagni ̨ ecie/za ̨ ładowanie zakupionego Produktu.
  13.UmowęSprzedazy traktuje si ̇ ęjako zawartąz chwiląotrzymania przez Klienta
  wiadomości, o ktorej mowa w ust. 12 niniejszego p ́ aragrafu. Umowa
  Sprzedazy zostaje zawarta w j ̇ ezyku polskim w tre ̨ ści zgodnej z
  Regulaminem.
  14.Ponadto, Klient otrzymuje dane do logowania do platformy kursowej sklepu.
  Po zalogowaniu i zmianie hasła moze sprawdzi ̇ ćhistorięswoich
  dotychczasowych zamoẃ ien, a je ́ śli zamówił kurs online, moze on ten kurs ̇
  online odtworzyćna platformie.
  §6 Korzystanie z Produktów
 6. Produkt stanowi treśćcyfrowąw rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta.
 7. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczajace jest spe ̨ łnienie
  wymagańzawartych w sekcji „Wymagania techniczne” niniejszego
  regulaminu.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomićpliku obejmujacego ̨
  zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcąpod adresem
  kontakt: katarzyna093@gmail.com
 9. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treśćcyfrowąw postaci
  zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz
  Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w
  szczegolno ́ ści nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym
  zakresie, chyba, ze jest to wyra ̇ znie zaznaczone w opisie Produktu. Klient ́
  moze zapewni ̇ ćsobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrebnej ̨
  umowy ze Sprzedawcąi na warunkach ustalonych indywidualnie ze
  Sprzedawca. ̨
  §7 Ceny produktów i formy płatności
 10. Ceny Produktow zamieszczone na stronie internetowej Sklepu s ́ ącenami
  brutto.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktow ́
  prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz
  wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania
  wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyzsze uprawnienie nie ma ̇
  wpływu na Zamowienia, kt ́ ore zosta ́ ły złozone przed dat ̇ ąwejścia w zycie ̇
  ktorejkolwiek ze zmian. ́
 12. Klient moze wybra ̇ ćnastepuj ̨ ace formy p ̨ łatności za zamówione Produkty:
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za
  pośrednictwem systemu BlueMedia – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy
  podaćco najmniej numer Zamówienia. Dostep do Produktu zostanie ̨
  przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych
  Sprzedawcy.
 1. Dokonujac̨ zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient moze skorzysta ̇ ćz
  przysługujacych mu kupon ̨ ow rabatowych poprzez wpisanie kuponu w polu ́
  „Posiadasz kod znizkowy albo voucher? Kliknij aby go wpisa ̇ c”. Nale ́ zy ̇
  kliknac̨ ́w podświetlony tekst i wpisaćkod. Znizka zos ̇ tanie doliczona do
  koszyka.
 2. Do kazdego Zam ̇ owienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, ́
  ktora zostaje przes ́ łana do Klienta automatycznie.
  §8 Usługi świadczone drogąelektroniczną
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi
  drogąelektroniczna. ̨
 4. Podstawowąusługąświadczonądrogąelektronicznąna rzecz Klienta przez
  Sprzedawcęjest umozliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu Produktu ̇
  Cyfrowego, Produktu lub Usługi) ze Sprzedawca. Us ̨ ługa ta świadczona jest
  nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa ma już
  charakter odpłatny.
 5. Jezeli Klient dokona ̇ ł zakupu Produktu, z ktorego korzystanie wymaga ́
  załozenia ̇ konta na platformie kursowej (kurs on-line), to Sprzedawca
  świadczy rownie ́ ż na rzecz Klienta usługępolegajac̨ ąna załozeniu i ̇
  utrzymywaniu konta w tejze platformie oraz zapewnianiu Klientowi mo ̇ żliwości
  dostepu do konta poprzez mechanizm logowan ̨ ia. Logowanie do konta
  odbywa sięz wykorzystaniem danych dostepowych, kt ̨ óre Sprzedawca
  udostepni Klientowi po zakupie Produktu. Us ̨ ługa ta świadczona jest na rzecz
  Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w
  zwiazku z korzystaniem ze Sklepu i platformy kursowej, Sprzedawca ̨
  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
  zagrozenia bezpiecze ̇ nstwa ́ świadczonych usług, w szczególności środki
  słuzȧ ce zapo ̨ bieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez
  osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować
  Sprzedawcęo wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
  funkcjonowaniu Sklepu lub platformy kursowej.
  §9 Reklamacje
 8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będacego konsumentem w ̨
  rozumieniu art. 221
  Kodeksu Cywilnego za niezgodnośćz UmowąSprzedazy ̇
  Produktow zakupionych przez K ́ lienta, a takze stosownie do przepis ̇ ów
  Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca ma obowiazek dostarczy ̨ ćProdukt wolny od wad.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczace zakupionego Produktu lub samego procesu ̨
  zakupowego, lub też reklamacje zwiazane z funkcjonow ̨ aniem Sklepu lub
  platformy kursowej, Klient moze zg ̇ łaszaćza pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres e-mail: katarzyna093@gmail.com
 11. Reklamacja powinna zawieraćdane umozliwiaj ̇ ace identyfikacj ̨ ęKlienta (imięi
  nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę
  wystapienia nieprawid ̨ łowości zwiazanej z funkcjonowaniem Sklepu lub ̨
  platformy kursowej) oraz zȧ dania zwi ̨ azane z reklamacj ̨ ą. W przypadku
  otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej
  uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 12. Sprzedawca ustosunkuje siędo kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres
  e-mail składajacego reklamacj ̨ e. ̨
 13. 6. Sprzedawca bedzie przetwarza ̨ ł dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia
  reklamacji.
 14. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od
  dnia zawarcia Umowy.
 15. Klient otrzyma dostep do Produkt ̨ ów po upływie 14 dni od dnia zawarcia
  Umowy.
 16. Aby skorzystaćz prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować
  Sprzedawcęo swojej decyzji o odstapieniu od umowy w drodze ̨
  jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztąlub pocztą
  elektronicznąna adres: katarzyna093@gmail.com). Aby zachowaćtermin do
  odstapienia od umowy, wystarczy, aby Klient wys ̨ łał informacjędotyczac̨ ą
  wykonania przysługujacego mu prawa odst ̨ ąpienia od Umowy przed
  upływemterminu do odstapienia od umowy. ̨
 17. Klient otrzyma zwrot pieniedzy za zakupione produkty fizyczne, w tym ksi ̨ az̨ ki ̇
  w ciagu 14 dni po odebraniu ich zwrotu przez sprzedawc ̨ e. ̨
 18. Klient otrzyma dostep do Produkt ̨ ów Cyfrowych przed upływem 14 dni od
  zawarcia Umowy pod warunkiem, ze Klient ̇ uprzednio wyrazi zgodęna
  udostepnienie przez Sklep Produkt ̨ ów Cyfrowych przed upływem 14 dni od
  zawarcia Umowy
 19. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy w przypadku Produktów
  Cyfrowych w momencie spełnienia świadczenia, czyli dostarczenia treści,
  pod warunkiem, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od
  umowy i przyjął to do wiadomości.
  §11 Dane osobowe i pliki cookies
 20. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest
  Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 21. Administrator zobowiazuje si ̨ ędo ochrony danych osobowych zgodnie z
  Ustawąz dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z
  Ogolnym Rozporz ́ adzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a ̨
  takze zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatno ̇ ści Sprzedawcy.
 22. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do
  przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złozonego Zam ̇ ówienia.
  Klient w kazdej chwili ma mo ̇ zliwo ̇ śćwgladu, poprawiania, aktualizacji oraz ̨
  usuwania swoich danych osobowych, a takze skorzystania z pozosta ̇ łych
  uprawnieńwynikajacych z Polityki prywatno ̨ ści.
 23. Szczegoł́owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
  osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień
  przez Sprzedawcęzostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się
  pod adresem: https://kasianowosielska.pl/polityka-prywatnosci/
  §12 Prawa autorskie
 24. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, ze teksty i zdj ̇ ecia dost ̨ epne w ̨
  Sklepie oraz Produkty, ktore Klient mo ́ ze kupi ̇ ćza pośrednictwem Sklepu (ebooki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowiąutwory w rozumieniu
  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
  ktorych prawa autorskie przys ́ ługująSprzedawcy.
 25. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, ze dalsze rozpowszechnianie ̇
  tekstow, zdj ́ ec̨ ́lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi
  naruszenie praw autorskich przysługujacych Sprzedawcy i mo ̨ ze skutkowa ̇ ć
  odpowiedzialnościącywilnąlub karna. ̨
 26. Zakup Produktu nie daje Klientowi zadnych autorskich praw maj ̇ atkowych ani ̨
  osobistych do Produktu. Klient moze korzysta ̇ ćz niego wyłącznie dla
  własnych potrzeb.
  §13 Pozasadowe sposobyrozpatrywania spor ̨ ów i
  dochodzenia roszczeń
 27. Sprzedawca wyraza zgod ̇ ęna poddanie ewentualnych sporow wynik ́ łych w
  zwiazku ̨ z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze
  postepowania mediacyjnego. Szczeg ̨ oł́y zostanąokreślone przez strony
  konfliktu.
 28. Konsument ma mozliwo ̇ śćskorzystania z pozasadowych sposob ̨ ów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen. Konsument ma mo ́ zliwo ̇ ść
  m.in. do:
 • zwrocenia si ́ ędo stałego polubownego sadu konsumenckiego z wnioskiem o ̨
  rozstrzygniecie sporu wynik ̨ łego z zawartej umowy,
 • zwrocenia si ́ ędo wojewodzkiego ́ inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczecie post ̨ epowania mediacyjnego w sprawie polubownego ̨
  zakonczenia sporu mi ́ edzy Klientem a Sprzedawc ̨ a, ̨
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
  nalezy ochrona konsument ̇ ow (m.in. Federacja Konsument ́ ow, ́
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegoł́owych informacji na temat pozasadowych sposob ̨ ów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen, Konsument mo ́ że szukać
  na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na
  stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentow, ́
  organizacji społecznych, do których zadaństatutowych nalezy ochrona ̇
  konsumentow lub Wojew ́ odzkich Inspektorat ́ ów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument moze r ̇ ownie ́ ż skorzystaćz platformy ODR, która dostepna jest ̨
  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma słuzy ̇
  rozstrzyganiu
  sporow pomi ́ edzy konsumentami i przedsi ̨ ębiorcami daz̨ ȧ ̨cymi do pozasadowego ̨
  rozstrzygniecia sporu dotycz ̨ acego zobowi ̨ azą ńumownych wynikajacych z ̨
  internetowej umowy sprzedazy lub umowy o ̇ świadczenie usług.
  §14 Postanowienia końcowe
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane sąw jezyku polskim. ̨
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
  waznych przyczyn to jest na przyk ̇ ład: zmiany przepisów prawa, zmiany
  sposobow p ́ łatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływająna
  realizacjępostanowieńniniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w
  zycie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na ̇
  podstronie: Regulamin.
 5. Do umow zawartych przed zmian ́ ąRegulaminu stosuje sięwersjęRegulaminu
  obowiazuj ̨ ac̨ ąw dacie zawarcia Umowy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcąa Klientem, ktory ́
  jestkonsumentemwrozumieniuart.221 KodeksuCywilnego,zostajepoddane
  sadom w ̨ łaściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postepowania ̨
  cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcąa Klientem, ktory ́
  nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221
  Kodeksu Cywilnego, zostaje
  poddane sadowi w ̨ łaściwemu ze wzgledu na siedzib ̨ ęSprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majązastosowanie
  powszechnie obowiazuj ̨ ace przepisy prawa polskiego, w szczeg ̨ olno ́ ści:
  Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczna, ustawy ̨
  o prawach konsumenta, czy ustawy o ochronie danych osobowych i
  Ogolnego Rozporz ́ adzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). ̨
  Data publikacji Regulaminu: 03.01.2023 r.
  © Copyright
  Regulamin | Polityka Prywatności